ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

“กลุ่มสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ ผลักดันบุคลากรสู่มืออาชีพ ขอรับระดับภาคีวิศกรพิเศษ และสามัญวิศวกรโยธา

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการสภาวิศวกร พร้อมด้วย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้วิศวกรของกลุ่มสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และเลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และเตรียมเอกสารยื่นที่จำเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมทำกิจกรรม Workshop การเขียนผลงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด(มหาชน)