ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

CPF ได้คะแนน CG ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 อันเป็นผลจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
          สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. แถลงผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ตามโครงการ สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล (CG) ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยได้ทำการสำรวจต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน และ ในปีนี้ ซีพีเอฟ ได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ"ดีเลิศ" (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
          ผลการประเมินผลในระดับ"ดีเลิศ" อยู่ในช่วงคะแนนสูงสุดของการประเมินดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท
          ทั้งนี้ โครงการ CGR ประจำปี 2562 เป็นการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินโดยอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ 1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2.) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3.) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4.) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5.) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ