ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Denla British School (DBS) เปิดหลักสูตร DBS Mini Dragons สำหรับเด็กเล็กวัย 2-3 ขวบ

          สอนลูกให้มีทักษะทางสังคม รู้จักอดทนและรอคอย ทำได้ตั้งแต่วัยเตาะแตะ กับDBS Mini Dragons ซึ่ง ใช้หลักสูตร EYFS ของประเทศอังกฤษ เน้นสร้างทักษะและการเรียนรู้ผ่าน Play-Based Learning
          - สำรองที่นั่ง DBS Mini Dragons Playdate เพื่อทดลองเรียนฟรี! เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่านั้น ติดต่อสอบถาม โทร. 02 666 1933

          โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School – DBS) ได้เปิดสำรองที่นั่งเพื่อทดลองเรียนฟรี DBS Mini Dragons Playdate สำหรับเด็กเล็กวัย 2-3 ปี เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2562 ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อนำบุตรหลานทดลองเรียนฟรีในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ของประเทศอังกฤษ โดยเน้นการสร้างทักษะและการเรียนรู้ผ่าน Play-Based Learning 
          DBS Mini Dragons เชื่อว่า "เด็กที่มีความสุขจะเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ดีที่สุด (Happy children are the best learners)" ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย Play-Based Learning จึงได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 7 ด้านของเด็กๆได้เต็มศักยภาพ ได้แก่ การสื่อสารและภาษาอังกฤษ (Communication and Language) การพัฒนาด้านความแข็งแรงของร่างกาย (Physical Development) การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ (Personal Development) การพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Development) ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ความเข้าใจโลก (Understanding the World) และศิลปะทางการแสดงออก (Expressive Arts) 
          ขณะที่เด็กอายุ 2-3 ขวบ เป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากแทบเป็นนาทีต่อนาที เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่สมองมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วสูงสุด มีความสามารถจดจำได้ทุกรูปแบบและหล่อหลอมออกมาเป็นบุคลิกภาพของตนเอง เด็กในวัยนี้จึงต้องได้รับการส่งเสริมจากพ่อแม่ และครูที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านพัฒนาการเด็กเล็กร่วมกัน ซึ่งการเรียนดี กิจกรรมเด่น ไม่เพียงพออีกต่อไปในยุคนี้ ต้องมี "ทักษะทางสังคม" ด้วย เด็กในวัย 2-3 ขวบ จะเริ่มโตขึ้น รู้เรื่องมากขึ้น เขาจะเริ่มอยากมีสังคม อยากเล่นกับเพื่อน แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวแบบไหนเมื่อเล่นกับเพื่อน หรือเมื่ออยู่กับคนรอบข้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้เด็กๆเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่

          เรียนรู้เรื่องการสื่อสาร: ทักษะการสื่อสารที่ดี ย่อมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็ก ดังนั้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ ทั้งการแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง และการทำความเข้าใจความต้องการของผู้อื่นที่สื่อสารกลับมา โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารทางด้านภาษา ในวัยนี้สมองของเด็กเปิดรับข้อมูลได้กว้างมาก เปรียบเสมือนฟองน้ำที่ดูดซับน้ำได้ปริมาณมาก หากเด็กๆได้รับการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เขาจะเรียนรู้ได้เร็วมาก จะเปิดโลกทัศน์ทางสังคมที่พวกเขาอยู่ที่ไม่จำกัดแค่สื่อสารกับชนชาติใดเพียงกลุ่มเดียว แต่จะสามารถพูดคุยโต้ตอบกับเพื่อนๆได้ทุกประเทศทั่วโลก
          เรียนรู้เรื่องการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น: เมื่อเด็กๆเริ่มมีเพื่อน เขาจะต้องเรียนรู้การเล่นและแบ่งปันสิ่งของร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยการเริ่มปล่อยให้เด็กได้เล่นและแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเล็กคอยกำกับดูแล เด็กจะเริ่มเรียนรู้การอยู่ในสังคมที่ไม่มีพ่อแม่ เข้าใจความแตกต่างของเพื่อนแต่ละคนว่ามีบุคลิกอย่างไร รู้จักการทำตามกฎกติกา รู้จักการประนีประนอมไม่เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ รวมถึงมารยาทและ
          การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น การไหว้ทักทาย การกล่าวขอบคุณและขอโทษ ทักษะนี้จำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลแนะนำ ด้วยเทคนิคด้านจิตวิทยาเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ด้วยจิตใจที่ยินดียอมรับ ไม่มีความรู้สึกถึงการถูกสั่งหรือบังคับ เมื่อเด็กมีความเข้าใจและเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เขาก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
          เรียนรู้เรื่องสมาธิและรู้จักการรอคอย: ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสัมคมยุคใหม่ ที่ทุกอย่างเร่งรีบ คิดเร็ว ทำเร็ว ใจเร็ว ได้เร็ว เปลี่ยนเร็ว คราวนี้เมื่อมีเหตุการณ์ให้ต้องรอคอย ก็หงุดหงิด รำคาญใจ ลักษณะนิสัยนี้จะติดตัวเด็กไปถึงในห้องเรียน ส่งผลให้เกิดอาการเบื่อง่าย หงุดหงิดง่าย ไม่มีสมาธิ หรืออาละวาดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นการให้เด็กเล็กฝึกทักษะทางอารมณ์ตั้งแต่วัยเตาะแตะ จะทำให้เขาเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพกายและใจที่ดี และมีความมั่นคงในชีวิตที่ดีในอนาคต การฝึกทักษะทางด้านนี้จะต้องสังเกตถึงข้อจำกัดของเด็กแต่ละคน จากนั้นจึงเริ่มสอนโดยเทคนิคเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญที่บางครั้งจะไม่ได้สอนกันแบบตรงๆ แต่จะสอนผ่านการเล่นที่สนุก สร้างสรรค์ และได้ข้อคิด เพื่อให้เด็กได้ซึมซาบเข้าไปอย่างอัตโนมัติ
          เรียนรู้เรื่องการตัดสินใจ: เป็นวิธีฝึกฝนเด็กๆที่มีลักษณะนิสัย "ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ" ด้วยการสร้างโอกาสในการให้พวกเขาได้เป็นผู้ตัดสินใจ มีตัวเลือกให้ได้คิดว่าหากทำสิ่งนี้สิ่งนั้นแล้วผลที่ตามมาจะเป็นเช่นไร อธิบายตรงไปตรงมา เขาจะมีเหตุมากขึ้น และในเมื่อเป็นผู้ตัดสินใจเอง เด็กจะทำในสิ่งที่ได้ตัดสินใจลงไปอย่างเปิดกว้างยอมรับ และมีความมั่นใจ ไม่ใช่รับคำสั่ง ห้ามทำโน่น ห้ามทำนี่เพียงอย่างเดียว เพราะเด็กวัยนี้มักต่อต้านสิ่งที่ตนเองตัดสินว่าเป็น "คำสั่ง" จากผู้ใหญ่
          เด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School - DBS) โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่สอนด้วยหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก เชื่อว่าเด็กเล็กในช่วงอายุ 2-3 ปีแรกเป็นนาทีทองของการเรียนรู้ จึงเปิดการสอนในระดับเตรียมอนุบาลภายใต้ชื่อ "DBS Mini Dragons" โดยใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ของประเทศอังกฤษ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของเด็กเล็กด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความแข็งแรงของร่างกาย และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานด้วยหลักสูตร Play-Based Learning เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 7 ด้านอย่างเต็มศักยภาพเน้นคุณภาพ สอนด้วยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเป็นเจ้าของภาษา 100%
          การสื่อสารและพัฒนาการทางกายและทางสังคม เป็นจุดเด่นในการเรียนรู้ที่ DBS Mini Dragons ซึ่งในแต่ละสัปดาห์ การเรียนการสอนจะเป็นไปตามธีมหรือแนวคิดหลักเพื่อให้การเรียนรู้ในสัปดาห์นั้นๆมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเกิดความสมดุล อย่างเช่น
          
          วันจันทร์ : Messy Play ให้เด็กๆเล่นได้ตามใจชอบ เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากการเล่น และเปิดโลกจิตนาการรอบตัวเด็กๆ มีความเป็นตัวของตัวเอง และมีอิสระในการเรียนรู้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ทั้งยังสอนให้เด็กรู้จักการเล่นด้วยกัน เข้าใจ และเรียนรู้กติกาการอยู่ร่วมกัน
          วันอังคาร : Story & Drama เล่าเรื่องและสนุกกับการแสดง เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสาร การรู้จักสังเกต การจดจำ ทำให้เกิดสมาธิ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จบ และรู้จักการรอคอย
          วันพุธ : Get Active ออกกำลังกายกันเถอะ เป็นการสร้างเสริมพัฒนาการทางร่างกาย
          วันพฤหัสบดี : Music & Song เล่นดนตรีและร้องเพลง เป็นการสอนภาษา การออกเสียงภาษาอังกฤษ และเปิดกว้างทางจินตนาการ
          วันศุกร์ : Water Play เล่นน้ำ ส่งเสริมพัฒนาการทางสรีรวิทยา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และพัฒนาการด้านความเคลื่อนไหว

          นอกจากนี้ DBS Mini Dragons ได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กก่อนวัยเรียน 2-3 ปี มีความอยากรู้อยากเห็น สร้างสรรค์ และมีความเป็นมิตร เพื่อที่เด็กๆเหล่านี้จะได้รับโอกาสพัฒนาทักษะที่ดี เพื่อเตรียมพร้อมให้สามารถต่อยอดการเรียนรู้ในชั้นอนุบาล และสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้อย่างมีความสุข โดยจากประสบการณ์อันยาวนานของครูผู้สอนบ่งชี้ว่า "ปัจจัยของการประสบความสำเร็จเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พบว่าความสามารถในการควบคุมตัวเองได้ดีเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญพอๆ กับระดับไอคิว และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวเลย"
          ด้วยความมุ่งมั่นและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความสุข ทำให้ เด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School - DBS) ได้รับการรับรองจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International School Association of Thailand - ISAT) และ สถาบันชั้นนำอันดับหนึ่งในการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรอังกฤษทั่วโลก (Council of International School - CIS) ในฐานะเป็นโรงเรียนนานาชาติพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงระดับโลก และล่าสุดได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน "THE BEST INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK AND THAILAND 2019"จากเว็บไซต์การจัดอันดับโรงเรียนชื่อดังของโลก www.world-schools.com
 
          ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dbsbangkok.ac.th 
          Facebook: www.facebook.com/DBSBangkok 
          Twitter: DBSBangkok
          Line: @DBSBangkok