ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

RDI NRRU ชวนนักวิจัย สมัครรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน สมัครขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณสนับสนุน จำนวน 700,000 บาท (โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท)

โดยมีกรอบประเด็นการวิจัยที่จะให้การสนับสนุน ดังนี้

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
  2. กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2Wj5rix ซึ่งผู้ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (Concept Paper) จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4422-4757