ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ร่วมยินดี! คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 11 ราย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (รศ.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.) ประจำปีการศึกษา 2562  รวมจำนวน 11 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย    

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระทิน ชัยทองคำ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอาญา อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม  
 2. นายมานินทร์ เจริญลาภ อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
 3. นายนฤดล จิตสกูล อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์  
 4. ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 5. ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 6. นางสาวกิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    
 7. ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
 8. นางสาววันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
 9. นายอภิชัย ตระหง่านศรี อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 10. นายพิทยา ไชยมหาพฤกษ์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  
 11. ดร.จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์    

ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีการพัฒนาและให้การสนับสนุนผู้บริหารและคณาจารย์ในการทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป