ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ2)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาเอก
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1
ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม) แบบ 1.1
ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม) แบบ 2.1
ระดับปริญญาโท
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ข
ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม) แผน ก แบบ ก2
ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม) แผน ข
บธ.ม. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
บธ.ม. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 พฤษภาคม 2563
ได้ที่ กลุ่มงานวิชาการ
ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพฯ)
อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือ Downloads ได้ที่ https://bit.ly/2yaXC4j

เปิดทำการ วันจันทร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 655 1100
E-mail: cmbkk.pr@up.ac.th
http://www.upcm.up.ac.th/