ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ราชภัฏโคราชการ์ดไม่ตกจัดประชุมยุทธศาสตร์หลังCOVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดประชุมยุทธศาสตร์หลังยุค COVID-19 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร9 ชั้น 3 โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ในการนี้มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาควิชาการและภาคธุรกิจ ประกอบด้วย ดร.ปรีชา อุยตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิจากฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเชิงพื้นที่ของ สกสว. คุณหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา คุณทวิสันต์ โลณานุรักษ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมการประชุมเพื่อรายงานถึงมาตรการและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ในช่วงสถานการณ์ของการระบาดที่ผ่านมา และเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นจากที่ประชุมในประเด็นต่างๆ เพื่อการออกแบบวางยุทธศาสตร์ให้พร้อมสำหรับ New Normal ที่มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตของผู้คน รวมถึงเปลี่ยนภาพเศรษฐกิจและธุรกิจในเกือบทุกด้าน โจทย์ใหญ่สำคัญของมหาวิทยาลัยในยุคหลังโควิด คือต้องปรับ Mindset ของคนในองค์กร รวมถึงการกำหนดทิศทางการพัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้และคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีความพร้อมสำหรับการทำงานในยุค Post Covid-19 มหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสม รวมทั้งการวางมาตรการจัดหางานให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียนและการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา