ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์ฯ ม.ศรีปทุม นำความรู้ทางวิชาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล

ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ (SBIC), ผศ.สุภาวดี ฮะมะณี อาจารย์ที่ปรึกษาด้านโครงการและงบประมาณ, ดร.วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจำคณะ และ ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เวชสำอางในการเข้าสู่ตลาดสากล "PhongHerb" สำหรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็วๆนี้