ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ครูบรรณารักษ์จากภูมิภาค ได้รับรางวัลสาขาการพัฒนาห้องสมุด จากโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการพัฒนาห้องสมุด “รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” ให้ แก่ครูบรรณารักษ์ภูมิภาค 5 ท่าน หลังทำงานส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนมากว่า 15 ปี

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ซึ่งคัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ แก่ ครูบรรณารักษ์ 5 ท่านใน 5 จังหวัด ที่อุทิศตนกว่า 15 ปี พัฒนาแหล่งเรียนรู้มีชีวิตที่สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่เยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของสังคมไทย

ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดมากว่า 60 ปี เพื่อพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งแก่สังคม และที่ผ่านมากว่า 10 ปี สมาคมฯ ได้คัดเลือกครูบรรณารักษ์กว่า 25 คน ยกย่องให้เป็นต้นแบบคนดีสาขาการพัฒนาห้องสมุด เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัว ให้หันมาให้ความสนใจในการกระตุ้นการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างแพร่หลายมากขึ้นในภูมิภาค

รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประจำปี 2562 มอบให้แก่  1. นางนุชนี ทาตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปะอาว จ.อุบลราชธานี
  2. นางบุษบง ตองหว้าน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม จ.นครราชสีมา
  3. นางพิชญา งามสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จ.สุโขทัย
  4. นางมาลี บุญเทพ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้าน
    เวียงหวาย จ.เชียงใหม่ และ
  5. น.ส.นัยน์ปพร พญาชน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จ.สมุทรสาคร

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารากฐานสำคัญของประเทศ ได้แก่ ด้านเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต