ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ก้าวทันยุคดิจิทัล … กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่น 18 ปี 2563

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคม และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 18 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มทรูได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกจาก 14 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ กระบวนการทำข่าวแบบมืออาชีพภายใต้ความกดดัน ทั้งการจำลองการทำหน้าที่ภายในกองบรรณาธิการข่าว การวางแผนการทำข่าว การลงพื้นที่ทำข่าว กระบวนการผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย พร้อมกับได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นวิทยากร ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ และในโอกาสนี้ กลุ่มทรู โดย นายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ กรรมการยุทธศาสตร์ 5G ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ "เทคโนโลยีสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อการรายงานข่าวอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะTrue5G" เพื่อเตรียมความพร้อม

นิสิตนักศึกษาให้คุ้นเคยและสามารถใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ในการสื่อสารตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้สนับสนุนโครงการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" มาอย่างต่อเนื่อง อันสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ให้ความสำคัญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาตร์ด้านความยั่งยืน Heart-Health-Home ที่ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 18 นี้จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ''นักข่าวมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ