ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเปิดตัวคณะการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียนสาธิตม.หอการค้าไทยพร้อมปาฐกถา “การศึกษาปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

          เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการปาฐกถา หัวข้อ"การศึกษาปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามแบบฉบับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล James J. Heckman" โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเปิดตัวคณะการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ได้ริเริ่มโครงการ RIECE Thailand หนึ่งในงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศ โดยได้ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี จนกระทั่งเห็นผลสัมฤทธิ์ตามแบบฉบับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman และบัดนี้สามารถขยายผลการวิจัยมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ เกิดเป็นคณะการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครั้งแรกประเทศไทย
          โอกาสนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ"การศึกษาปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 10201 พร้อมสัมภาษณ์พิเศษนายกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย