ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สจด. สร้างบัณฑิตจิตอาสาเดินหน้า CDTI Volunteer Camp

          ด้วยความมุ่งมั่นของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ พัฒนานักเรียนและนักศึกษาของสถาบันฯ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงจัดตั้งโครงการระยะยาวบ่มเพาะบัณฑิตจิตอาสาขึ้น ภายใต้ชื่อ "CDTI Volunteer Camp" โดยนักเรียน นักศึกษาจะได้ออกค่ายอาสาพัฒนาพื้นที่ที่ขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาและควรได้รับการพัฒนา
          ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า "โครงการ CDTI Volunteer Camp" เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบ่มเพาะนักเรียน นักศึกษาของสถาบันฯ ให้เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นผู้ให้ ได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักวางแผนการทำงาน และพัฒนาทักษะ Soft Skill ที่สำคัญที่สุดคือการได้ใช้ความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง สำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2562 สถาบันฯ ได้เลือก โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนทุนทรัพย์และหน่วยงานที่สนับสนุนในการพัฒนา อาคารเรียน พื้นที่สันทนาการ รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องเล่นต่างๆไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็กเท่าที่ควร
          ช่วงแรกของโครงการนักศึกษาได้ร่วมกันระดมความคิดวางแผนการทำงานงานเริ่มตั้งแต่การประชุมทีมงานเพื่อหาโรงเรียน การสำรวจพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆ การคัดเลือกโรงเรียน การวางแผนการปรับปรุงส่วนต่างๆของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก การแบ่งงานตามทักษะที่นักศึกษาแต่ละคนมีความถนัดหรือเชี่ยวชาญ และการจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ หลังจากนั้นนักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง อาทิ ซ่อมแซมทาสีประตูและอาคารเรียน ปรับพื้นที่ลานสันทนาการ เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬาแก่โรงเรียน ซึ่งผลการดำเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่นักศึกษาก็ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น สถาบันฯ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีคุณภาพ เพราะสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาไม่ได้เป็นสถาบันที่ให้ความรู้อย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นสถาบันที่สร้างคนรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู้งานหนัก"
          นางสาวญาณนันท์ เจริญสุข นายกสโมสรนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและสมาชิกค่าย CDTI Volunteers Camp กล่าวว่า "สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการคือ การมีใจอาสา ได้เป็นส่วนเล็กๆในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งเป็นการฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ และเห็นแก่ส่วนรวม ได้นำวิชาความรู้จากการเรียนมาช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะการช่วยเหลือสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานที่ผลิตกำลังของชาติให้มีความรู้ เพื่อที่น้องๆเหล่านี้จะได้นำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือสังคมต่อไป.