ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มูลนิธิ EDF ร่วมกับอิเกีย จัดปฐมนิเทศโครงการ “โรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา” ปี 2

          มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนกลาง – ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ จัดปฐมนิเทศคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ อิเกีย เป็นปีที่ 2 
          สำหรับโครงการ "โรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการทั้งหมด 10 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี โรงเรียนวัดศรีราษฎร์โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความรู้และทักษะด้านเกษตรกรรม เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการงานและอาชีพ สร้างรายได้จากผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในโครงการของแต่ละโรงเรียน มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
          หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมทำกิจกรรม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย