ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2561

          สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สบพ. เป็นประธาน และมีพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ
          สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น เพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 551 คนในหลักสูตรต่าง ๆ รวม 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
          1.หลักสูตรระดับอนุปริญญา
          - สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน จำนวน 67 คน
          - สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน จำนวน 34 คน
          - สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 47 คน
          2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
          - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4ปี) จำนวน 59 คน
          - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (3ปี) จำนวน 9 คน
          3.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
          - สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 8 คน
          - สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ จำนวน 39 คน
          - สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 121 คน
          - สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 112 คน
          - สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง) จำนวน 23 คน
          - สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) จำนวน 10 คน
          4.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 22 คน
          ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รวมจำนวน 19 คน และนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง รวมจำนวน 27 คน จากสาขาวิชา ต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในลำดับต่อไป