ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การสื่อสารกลุ่มคน และชุมชนศึกษา”

          คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ กลุ่มเครือข่ายชุมชนศึกษา จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการโครงการ การศึกษาการสื่อสารกลุ่มคน และชุมชนศึกษา ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้นำไปพัฒนาองค์ความรู้และปรับใช้ในชุมชน รวมถึงเป็นเวทีให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
โดยงานสัมมนาวิชาการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา แก้วเทพ ร่วมกล่าวเปิดงาน
          ภายในงานได้มีการร่วมเสวนารวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 4 ท่านดังนี้
          คุณรัตนาวดี เศรษฐจิตร นำเสนองานวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรุ่นใหม่
          อ.ดร.อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล นำเสนองานวิจัยเรื่อง เปลือยสาวเว็บแคม : ชาติพันธุ์วรรณนาสาวแคมฟร็อกไทย
          คุณดารินทร์ คำพันธ์ นำเสนอโครงร่างวิจัยเรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์แบรนด์สินค้ากระเป๋าโอทอปและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล
          คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย นำเสนอโครงร่างวิจัยเรื่อง ทศวรรษอัตลักษณ์ตราสินค้ารายการข่าวโทรทัศน์สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาภาพฉายในทศวรรษหน้า
          ทั้งนี้นอกจากนักวิจัยทั้ง 4 ท่านที่นำผลงานวิชาการมานำเสนอแล้วนั้น ภายในงานยังมีนักวิจัย คณาจารย์ในวงการนิเทศศาสตร์เข้าร่วมงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมื่อเร็วๆนี้