ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มูลนิธิ EDF ร่วมกับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยเยี่ยมนักเรียนทุน

          มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวอลิสา ทองนุช (แถวนั่งซ้ายสุด) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ พร้อมด้วยสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) นำโดยนางเจนนิเฟอร์ สปาร์คส (แถวยืนซ้ายสุด) ประธานร่วม และคณะถ่ายภาพกับคณะครูและนักเรียนทุนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ ในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนและครอบครัวในจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนและผู้อุปการะ รวมถึงสอบถามถึงผลการเรียน เป้าหมายและความต้องการหลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนทุนด้วย
          สำหรับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิ EDF มาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 8 ที่สนับสนุน ได้บริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงที่ยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 375 คน รวมมูลค่าทุนการศึกษา 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) 
          อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียน 
          หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org ทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย