ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง จังหวัดเลย MOU ร่วมขับเคลี่อนเมืองเพื่อคนทุกคน

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ จังหวัดเลย ลงนาม MOU ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดเลยให้เป็นจังหวัดต้นแบบ "เมืองเพื่อคนทุกคน"
          เมื่อ (7 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างจังหวัดเลย กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนสู่การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนในจังหวัดเลย ทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมกันของคนในสังคม โดยทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัย นิฮอน ฟุกูชิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวันนี้มีศาสตราจารย์ ฮิเดซึ พุกะดะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย นิฮอน ฟุกูชิ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมในพิธีฯ ด้วย ในฐานะหน่วยงานการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผนึกกำลังเพื่อสนับสนุนในบทบาททางวิชาการด้านการออกแบบเพื่อคนทุกคน การก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน การขยายความรู้ความเข้าใจสู่หน่วยงานระดับต่าง ๆ ในจังหวัด ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้จังหวัดเลย ได้เป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนสู่ "เมืองเพื่อคนทุกคน" ที่พื้นที่สาธารณะและบริการของเมืองสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากอุปสรรคและสิ่งกีดขวาง เพื่อให้จังหวัดเลยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะและบริการทางสังคมต่าง ๆ อย่างทั่วถึงสำหรับคนทุกเพศ วัย และสถานภาพทางร่างกาย
          นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า วันนี้ถือว่าทางมหาวิทยาศรีปทุม และมหาวิทยาลัย นิฮอน ฟุกูชิ ประเทศญี่ปุ่น มาทันเวลา มาตรงเวลา และมาตรงกับความต้องการของจังหวัดเลย โดยเฉพาะการปรับปรุงเมืองเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยว โดยขอความร่วมมือทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนด้านการออกแบบเพื่อคนทุกคนในพื้นที่อำเภอเชียงคาน ด้วย เนื่องจากขณะนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น โดยเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวเมื่อปี 2561 มีตัวเลขเพียง 1 ล้านกว่าคน แต่ปี 2562 ตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ล้านกว่าคน ส่วนในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ช่วงเทศกาลละเล่นผีตาโขน จะมีนักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ประมาณ 3 แสนคน/วัน ดังนั้น การลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะเป็นการประสานความร่วมมือ และส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของทุกฝ่าย อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง และการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อผู้สูงอายุ คนพิการและการท่องเที่ยว เป็นต้น
          ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเลย เป็นเมืองเพื่อคนทั้งมวล โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีการเปิดโครงการและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU : จังหวัดต้นแบบ เมืองเลยเมือง แห่งทะเลภูเขา เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล มีปรับปรุงสภาพแวดล้อม ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานบริการต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ อาทิ ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ พื้นผิวถนน ป้ายสัญลักษณ์ ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย อาทิ พระธาตุศรีสองรัก วัดโพนชัย วัดเนรมิตวิปัสสนา เป็นต้น เพื่อรองรับสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม
          Cr.ข้อมูลและภาพจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์