ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2563

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายราเชนทร์ บุญยพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จากนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สโมสรกองทัพบก สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าขนอม ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม  การลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ โครงการ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง ซึ่งจะเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจทั้งภายในประเทศและระดับสากล