ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“โรบินสัน” จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

          บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อขออนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดย มี นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนายวุฒิเกียรติ เตชะมง คลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาฯ เมื่อวันก่อน