ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

PREB สุดยอด! ร่นเวลาจ่ายปันผลเร็วขึ้น จากเดิม 22 พ.ค.เป็น 30 เม.ย.นี้หุ้นละ 0.60 บ. ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผถห.รับมือภาวะวิกฤติ

บอร์ด PREB อนุมัติปรับการจ่ายเงินปันผลรอบปี 2562 เป็นปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท และขยับเวลาจ่ายปันผลเร็วขึ้น จากเดิมกำหนดจ่ายวันที่ 22 พ.ค.2563 เป็นวันที่ 30 เม.ย.นี้ หวังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจชะลอ พร้อมเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 อย่างไม่มีกำหนด เพื่อตอบสนองมาตรการของรัฐบาล ในการเก็บตัวอยู่บ้านลดการติดเชื้อ COVID-19

นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ PREB เปิดเผยว่า ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีมติสำคัญ ในการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมจะมีการจัดในวันที่ 24 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด พร้อมยกเลิกระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2563 (Record Date) ที่เคยกำหนดไว้ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยจะมีการกำหนดใหม่อีกครั้งในโอกาสต่อไป เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ ภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ เมื่อมีการยกเลิกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แล้ว วาระการขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลก็จะถูกยกเลิกไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นและช่วยเหลือให้เกิดสภาพคล่องที่เร็วขึ้น PREB จึงมีการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยจะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นจากเดิม จากที่การประชุมคณะกรรมการครั้งก่อนมีกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็น วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจะมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 15 เมษายน 2563

"ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของประเทศและโลกในขณะนี้ที่ต้องเผชิญกับ วิกฤตการระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมไว้หลายประการ โดยจะเน้นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะที่รัฐบาลยังไม่ได้สั่งให้หยุดงานทุกภาคส่วน และผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างยังไม่หยุดงาน บริษัทฯก็ยังคงต้องทำงานและให้พนักงานทำหน้าที่ของตัวเองอย่างระมัดระวังและดีที่สุด บริษัทฯเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังให้ความสำคัญกับพนักงาน และแรงงานที่เป็นทรัพย์สินที่สำคัญ และในขณะเดียวกันก็อยากแบ่งเบาภาระให้กับสังคม โดยยังคงให้พนักงานและแรงงานมีงานทำ ยังไม่ลดกำลังคน พนักงานและแรงงานได้รับเงินเดือนเป็นปกติ รวมทั้งจำกัดคนไม่ให้มีการเดินทางออกต่างจังหวัด"

นายวิโรจน์กล่าวกล่าวต่อในช่วงท้ายว่าบริษัทฯ เตรียมความพร้อมและเตรียมมาตรการป้องกัน และรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้น และให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในการปฏิบัติตัวอย่างไรในการเดินทางมาทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงให้มากที่สุด