ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

NER มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ออกออกวอแรนต์ – เพิ่มทุน พร้อมจ่ายปันผล 0.14 บาท 11 พ.ค.นี้

NER แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NER-W1) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 770,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,001,000,000 บาท นอกจากนี้ยังอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้

นายชูวิทย์
จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม
เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง
ทั้งในและต่างประเทศ  แจ้งว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ครั้งที่ 1 (NER-W1)
จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.80 บาทต่อหุ้น 
โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ครั้งที่ 1 (NER-W1) ในวันที่ 30 เมษายน 2563 (Record
date) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่
1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม
770,000,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,540,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,001,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
2,002,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้นจำนวน
462,000,000 หุ้น
แบ่งเป็นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ครั้งที่ 1 (NER-W1) จำนวน 308,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) จำนวน 154,000,000 หุ้น
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายชูวิทย์
กล่าวต่ออีกว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562
บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 538,879,645 บาทที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี
2562 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 215.60
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 42.12 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่  30 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  11  พฤษภาคม 2563

และเนื่องด้วยบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจในหลายช่องทาง
ทั้งการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงแผนการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับโครงการในอนาคต
จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้พร้อมรับกับทุกโอกาสในการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจของ
NER
 ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาทอีกวาระ เพื่อรองรับการขยายตัวตามแผนการขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัทไปพร้อมกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่าเงต็มประสิทธิภาพอีกด้วย