ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: SCN ร่วม เดิน วิ่ง “DIP Mini Marathon 2020 : Stop Piracy ส่งเสริมสังคมไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม”

ตามนโยบายของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่นำมาเพื่อใช้หาผลประโยชน์ทางการค้าหรือมุ่งเน้นแสวงหาผลตอบแทนในทางที่ผิด ซึ่งจะมีผลกระทบกับบรรยากาศการลงทุน จึงได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุน โครงการเดิน – วิ่ง “DIP Mini Marathon 2020 : Stop Piracy ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” ที่จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกคนไทยให้เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความตระหนักรู้ และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563