ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วศ.อว.พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ จัดกิจกรรมวัดค่า COD เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล

กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) สาขาสิ่งแวดล้อม รายการ Chemical Oxygen Demand (COD) in water เพื่อประเมินสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้ดำเนินการจัดส่งตัวอย่างน้ำ ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 291 ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 288 หน่วยงาน และต่างประเทศ 3 หน่วยงาน เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบผลการวัด ในรายการ Chemical Oxygen Demand (COD) in water และส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป    

ค่า Chemical Oxegen Demand หรือ COD (ซี โอ ดี) คือค่าที่บอกคุณภาพของน้ำวิธีทดสอบซีโอดี เป็นการวัดปริมาณออกซิเจน (O2) ที่ใช้เพื่อการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ด้วยสารเคมี ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำในสภาวะที่เป็นกรดเข้มข้น และที่มีอุณหภูมิสูง น้ำที่มีค่าซีโอดีสูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูงหรือมีความสกปรกมาก การวิเคราะห์ซีโอดีจะใช้เวลาสั้นประมาณ 3ชั่วโมง จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้น้ำที่ปล่อยไหลออกมาสู่แหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน