ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต J: Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้   การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต ให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำสู่การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

หัวข้อบรรยาย 09.00-15.00 น.

  • ระบบควบคุมของหุ่นยนต์อัตโนมัติ
  • คำสั่งพื้นฐานของการควบคุม
  • หลักการการยศาสตร์ ร่วมกันระหว่างคนและหุ่นยนต์
  • แผนผังการวิเคราะห์การทำงานระหว่างคนและหุ่นยนต์
  • กรณีศึกษา การนำหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

**หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานด้านวิศวกรรม

วิทยากร: คุณทรงธรรม หัตถา

วิธีการอบรม: อบรมผ่าน Facebook Group (ดูสดและชมย้อนหลังได้ 10 วัน)

ระยะเวลา: 1 วัน