ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พีซีซีเอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง คืนคลองสวย น้ำใสให้กับชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้การนำของนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และ นายสุรเชษฐ์ ชื่นสุวรรณภรณ์ ตำแหน่ง รักษาการราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง ร่วมกับบริษัทพีซีซีเอ แลบบอราเทอรี จำกัด โดยมีนายนิติน ไรซาดา (Mr. Nitin Raizada) กรรมการผู้จัดการ บริษัทพีซีซีเอฯ พนักงานบริษัทพีซีซีเอฯ และเจ้าหน้าฝ่ายความปลอดภัยอาชีวินามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพีซีซีเอฯ ได้จัดทำโครงการ”คืนคลองสวย น้ำใส แหล่งน้ำปลอดภัยไปกับพีซีซีเอ” ทำให้แหล่งน้ำรอบโรงงานของบริษัทพีซีซีเอฯ ให้คงสภาพตามระบบนิเวศน์ในลำคลอง ซึ่งเป็นหนึ่งแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร “Corporate Social Responsibility (CSR)” อันเป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน    

โดยวันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่นของตำบลหนองบอนแดง และจังหวัดชลบุรี รวมทั้งจิตอาสาในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทพีซีซีเอ แลบบอราเทอรี จำกัด ได้ร่วมกันขุดลอกคูคลองด้านหลังโรงงานของบริษัทพีซีซีเอ เพื่อขจัดปัญหาการเน่าเสียและขุ่นดำของคูคลอง อันมีผลจากวัชพืช และผักตบชวาที่ขึ้นมากมายออกไป เพื่อให้เกิดการถ่ายเทน้ำได้สะดวก และคืนคลองสวย น้ำใสให้กับชุมชน โดยท่านนายอำเภอพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล รวมทั้ง นายสุรเชษฐ์ ชื่นสุวรรณภรณ์ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริการส่วนตำบล (อบต.) ตำบลหนองบอนแดง นางสาวรส เชาว์ปรีชา หัวหน้าสำนัก รักษาการการปลัด ผู้ใหญ่วันเพ็ญ ลาภขจรกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  ผู้ใหญ่สมหมาย สุวรรณวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และผู้ใหญ่สมควร แจ่มงาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 รวมทั้งเหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันถางหญ้า และขุดลอกคูคลอง ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทพีซีซีเอ แลบบอราเทอรี่ จำกัด ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จนถึงเวลา 16:00 น.    

ณ โอกาสนี้ทางบริษัทพีซีซีเอฯ ได้ผลิตแอลกอฮอลล์เจลขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตรให้กับทางอบต.หนองบอนแดง เพื่อให้ทำการแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือน ตามจำนวนของสมาชิกในครอบครัว เพื่อใช้ในการป้องการเชื้อไวรัส โควิด-19 นำทีมโดยท่านนายอำเภอพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล และนายนิติน ไรซาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัทพีซีซีเอ แลบบอราเทอรี จำกัด ยังความปลาบปลื้มให้แก่ประชาชนในชุมชน โครงการดีๆแบบนี้ยังคงจะมีต่อไปในอนาคต เพื่อให้ชุมชนและโรงงานของบริษัทพีซีซีเอ แลบบอราเทอรี จำกัด ได้อยู่ร่วมกันและช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน