ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม.ควบคุมโรคไข้เลือดออก-ไข้หวัดใหญ่ระบาดช่วงฤดูฝน

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีมีข้อกังวลเรื่องการเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและโรคไข้เลือดออก เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมีวิธีการแพร่เชื้อเหมือนกับโรคโควิด-19 ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้เตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยดำเนินโครงการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) เพื่อให้ทุกชุมชนมีการใช้ศักยภาพต่าง ๆ ของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกัน ได้วางมาตรการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ และสถานที่ราชการ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างยั่งยืน

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักการแพทย์ กทม. ยังได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อแยกประเภทของกลุ่มโรคตามอาการและเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ ด้วยการตรวจค้นพบโรคและวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วตามแนวทางการวินิจฉัย และรักษาโรคของโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยของโรค ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ขณะเดียวกันได้ให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในโรงพยาบาลในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโรคที่มากับฤดูฝน ได้แก่ การหลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด ดูแลสุขอนามัยและความสะอาดภายในบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งหลบซ่อนของยุง เก็บขยะ สำรวจภาชนะต่าง ๆ ไม่ให้มีน้ำขัง รวมถึงชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมแนะนำให้สวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการดูแลตนเองเบื้องต้น ตลอดจนเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำแนกได้ 7 กลุ่ม ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ธารัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร) โดยจะได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 68 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย