ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เพิ่มความเข้มข้นสอบสวนการติดเชื้อโควิด19 – ขอความร่วมมือเว้นระยะห่างทางกายภาพอย่างเคร่งครัด

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ตามที่สำนักอนามัยได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข เพื่อผ่อนปรนมาตรการจำกัดการประกอบกิจการ/จัดกิจกรรม ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยในที่ประชุมได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ (new normal) เพื่อเป็นแนวทางและบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตหลังการระบาดของโรคโควิด-19 นั้น

กรุงเทพมหานครได้เพิ่มความเข้มข้นในการสอบสวนและเฝ้าระวังการติดเชื้อ โควิด19 โดยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ในการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มเสี่ยง เช่น ประชาชนที่คัดกรองผ่านระบบ BKK COVID-19 ประชาชนกลุ่มแยกสังเกตอาการที่บ้าน (home quarantine) ประชากรที่พักในที่พักคนงานก่อสร้าง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสำนักอนามัย เพื่อส่งตรวจเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้ออกแนวปฏิบัติในการดำเนินการในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อาทิ ตลาด ร้านสะดวกซื้อ การเว้นระยะห่างในการใช้ระบบขนส่งมวลชน รถโดยสารสาธารณะการบริการแบบเดลิเวอรี่ รวมทั้งเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันตนเองและปฏิบัติตนตาม มาตรการเว้นระยะห่างในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ใช้แอลกอฮอล์เจล และการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Phisical Distancing) ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง