ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

NER ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมรวมพลัง บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NER-W1) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ยังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 770,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,001,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นี้ พร้อมมาตรการคัดกรองป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้เข้าร่วม