ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

TMILL ร่วมปลูกต้นกล้า อนุรักษ์ป่าชายเลน

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานทีม CSR และ พนักงาน ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)หรือ TMILLโรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม TMILL ร่วมปลูกต้นกล้า อนุรักษ์ป่าชายเลน ณ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

โดยในกิจกรรมได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศธรรมชาติป่าชายเลน รวมทั้งร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายฝั่งทะเลได้จำนวน 136 กิโลกรัม และ ปลูกต้นกล้าแสม จำนวน 148 ต้น เพื่อสร้างพื้นป่าชายเลนและรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติให้สมดุล รวมถึงปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับหลักเป้าหมาย 17 ประการ ในการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือSDGs ขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และพันธกิจบริษัทที่ว่า ”เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ที่บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง