ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สพร.18 อุดรธานี จัดประเมินความรู้ความสามารถ และมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ต้องได้รับหนังสืรับรองความรู้ความสามารถ และประโยชน์ที่ได้รับแก่ นายจ้าง คือ ได้พัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อผลิตภาพแรงงานที่ดีขึ้น ทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ลูกจ้าง มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ ได้ครับค่าจ้างที่สูงขึ้น มีความปลอดภัยในการทำงาน สาธารณะ/สังคม ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ การประเมินในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการประเมินสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 7 คน ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 1 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เมื่อประเมินเสร็จแล้วสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้สะดวกและรวดเร็ว