ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เปิดหลักสูตรสร้างอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ (สนพ.อต) ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่(ไทย)จำกัด เปิดฝึกอบรม โครงการเปิดสูตรสร้างอาชีพด้านเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

ณ สนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ นายพิชยนันท์ ทองศิริ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เป็นประธาน เปิดฝึกอบรม โครงการเปิดสูตรสร้างอาชีพด้านเครื่องดื่ม ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สืบเนื่องจากสถานการร์แพร่ระบาดโรคโควิดในประเทศไทย ทำให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลดลงและมีผลกระทบด้านการจ้างงานในประเทศทำให้เกิดการว่างงาน
ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนได้เห็นความสำคัญจึงดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการฟื้นฟูให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีงานทำ ร่วมทั้งนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะวิชาชีพใหม่เพื่อให้กลับไปสู่ตลาดแรงงานสามารถประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักมีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวต่อไป