ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เสวนาต่อยอดองค์กรคนดี

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ให้เกียรติเปิดการเสวนา “โครงการองค์กรคนดี” จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรม และจริยธรรม วุฒิสภา ซึ่งมี ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธาน และมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน อาทิ วรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์  ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร  ถนัด มานะพันธุ์นิยม  ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย  วุฒิไกร โหวดมงคล ฯลฯ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา