ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผู้ว่าเมืองปทุม เปิดโครงการยกระดับกลุ่มสตรีฯภายใต้กองทุน กสศ.

ณ วัดโบสถ์ บวรรธรรมกิจ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธารเปิดโครงการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้สนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมี นายภรัญยู ฉายดิลก ประธานบริษัท มี เทรดดิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดในฐานะประธานหน่วยพัฒนาอาชีพ และนายวรรธนสกล รักปทุม ผู้อำนวยการโครงการยกระดับสตรีฯ ให้การต้อนรับ

โดยนายภรัณยู ฉายดิลก ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสนองความต้องการทางด้านกำลังแรงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

บริษัท มีเทรดดิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ในฐานะหน่วยพัฒนาอาชีพของกองทุน ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการจัดการฝึกอบรมยกระดับสตรีให้มีความรู้ทั้งทางการปักลวดลายสไบมอญ การวางแผนธุรกิจ กฏหมาย และความรู้ทางด้านดิจิทัลภายใต้การสนับสนุนขององค์กรภาคีต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะชมรมเรารักษ์วัฒนธรรมวัดโบสถ์ในความอุปถัมภ์ของพระราชมหาเจติยาภิบาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาชุมชนยังประโยชน์เป็นที่เด่นชัดในระดับจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ผ่านการคัดเลือกโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนคัดเลือกสตรีที่มีคุณสมบัติตรงตรงตามที่กองทุนกำหนดจำนวน100คนเพื่อเข้าฝึกอบรมตลอดโครงการ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเปิดงานพร้อมชื่นชมในการรวมกลุ่มกันของสตรีที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนผ่านทุนทางวัฒนธรรมมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญในท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายกพุทธสมาคมปทุมธานี กำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอีกด้วย โดยโครงการจะจัดการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนมกราคม 2564