ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

จัดทำแผนพัฒนาคูคลอง – เพิ่มรอบจัดเก็บขยะ วัชพืชตามแหล่งน้ำ

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนวิจารณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผักตบชวาลอยเกลื่อนปกคลุมในแม่น้ำเจ้าพระยา กีดขวางทางระบายน้ำ เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ และยังส่งผลให้ทัศนียภาพไม่สวยงามว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บผักตบชวา เช่น กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ขณะเดียวกันได้ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลอง คู ลำราง ลำกระโดง และแม่น้ำเจ้าพระยา รวมจำนวน 1,984 คลอง ความยาว 2,760 กิโลเมตร และแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากสะพานพระราม 7 ถึงวัดโยธินประดิษฐ์ สุดเขตบางนา ความยาวรวม 34 กิโลเมตร โดยระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ได้จัดเก็บผักตบชวา วัชพืช และขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนคู คลองต่าง ๆ รวมน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 179,532 ตัน นอกจากนั้นยังได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคลอง คู ลำราง ลำกระโดงในพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย แผนฟื้นฟูคลอง คู ลำราง ลำกระโดง แผนรักษาสภาพคลองอย่างยั่งยืน และแผนพัฒนาคุณภาพน้ำในคลอง เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของคู คลอง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามอย่างยั่งยืน

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาขยะและวัชพืชจากน้ำเหนือที่ไหลลงมายังแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ ตลอดจนเพิ่มรอบจัดเก็บขยะและวัชพืชต่าง ๆ แล้วส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีปริมาณขยะและวัชพืชที่จัดเก็บได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 19 ต.ค. 63 จำนวน 298 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 17 ตัน ขณะเดียวกันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการรณรงค์นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในวันที่กำหนด โดยลงพื้นที่ในชุมชมผ่านกิจกรรมของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน สถานประกอบการที่อยู่ริมคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม รวมถึงไม่ทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง