ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ก.แรงงาน ผนึกเครือข่ายขับเคลื่อน Safety Thailand

สสปท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคใต้ จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงาน

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวาระการปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายการสร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับผู้ทำงานในทุกภาคส่วน โดยอาศัยการบูรณาการภารกิจระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 9 จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อตอบรับกับนโยบาย "Safety Thailand ในมิติการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย" เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน ให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุกอย่างยั่งยืน

โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เปิดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด "Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2021 มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี 2564" โดยมี พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับผู้มาร่วมงาน ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมภายในงานมีการจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการด้านความปลอดภัยหลายหัวข้อ เช่น การประเมินความสอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการ การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยอย่างไรให้ว้าว รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ "Safety for Trust สกัดโควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้" เป็นต้น และมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน โดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการ การจัดเก็บสารเคมีอันตราย และการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยอย่างไรให้ว้าว ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงขยายผลเนื้อหาที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบต่อไป

"การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจ ตระหนัก และนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งครั้งต่อไปได้กำหนดจัดกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม 2564 สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรม สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.tosh.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2448 9111 " รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด