ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สพร.17ระยอง ดำเนินการฝึกโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขัน

วันที่ 16-18 พ.ย. 2563 สพร.17ระยอง ดำเนินการฝึกโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน ณ อาคารช่างไฟฟ้า

และดำเนินการทดสอบภาคความรู้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ณ ห้องฝึกปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์สารสนเทศ จำนวน 52 คน แบ่งเป็น 1. สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 จำนวน 20 คน 2. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 32 คน