ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สพร.18 อุดรธานี เตรียมพร้อมเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ศึกษาต่อ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อชีแจ้งโครงการตามแนวทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยได้มอบหมายให้ครูแนะแนวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีขยายผลในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

ด้าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เผยว่าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ในการฝึกทักษะอาชีพ เมื่อฝึกเสร็จจะส่งต่อให้กับกรมการจัดหางาน เพื่อหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมต่อไป