ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ครั้งที่ 14 โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีมอบ "รางวัลเกียรติยศ" ครั้งที่ 14 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนครอบครัวพอเพียงมีจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในฐานะรากแก้วของแผ่นดิน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกเยาวชนครอบครัวพอเพียงขยายไปยังเยาวชนในสถานศึกษาและในชุมชนภายใต้ชื่อ "ศูนย์ครอบครัวพอเพียง" ให้มีจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติอย่างเข้าใจและยั่งยืน โดยในปีนี้ได้มีการมอบรางวัลกว่า 479 รางวัล จากการคัดเลือกคณาจารย์และเยาวชนครอบครัวพอเพียง จำนวน 500 คนจาก 152 สถานศึกษา ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดมอบ "รางวัลเกียรติยศ" ในสาขาต่างๆ เช่น รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาเป็นเลิศ, รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน และ รางวัล Volunteer star แก่นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมอบรางวัล ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย …