ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ฝึกอบรม “การตัดเย็บชุดพื้นเมือง”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การตัดเย็บชุดพื้นเมือง (30 ชม.) ให้แก่ผู้ว่างงาน และแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้กับแรงงานมีอาชีพใหม่ อาชีพเสริม ตามความถนัดและสนใจของแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแรงงานให้พัฒนาตนเองและเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการประกอบอาชีพ