ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมการสร้างธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพธุรกิจบริการ สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการสร้างธุรกิจร้านกาแฟ ให้กับผู้ว่างงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ต้องการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดธุรกิจ หรือนำไปประกอบเป็นอาชีพ จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เน้นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการชงกาแฟ เทคนิคการคั่วกาแฟ การชงกาแฟในรูปแบบต่างๆ และกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการดาเนินธุรกิจร้านกาแฟ

นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการฝึกอบรม ตามโครงการ "พัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาแรงงาน ในสถานประกอบกิจการให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคท่องเที่ยวและบริการ เพื่อ Up skill และ Re skill แรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นการที่จะดำเนินการพัฒนาใดๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามแบบแผน มาตรฐานต่างๆที่ธุรกิจได้กำหนดไว้ ตลอดจนต้องได้รับการแนะนำ และถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการ "ฝึกอบรม" (Training) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเพิ่มทักษะไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้