ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเวทีสร้างการรับรู้นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2564

นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ที่ ห้องประชุมฟาร์มกำนันโอ่ง 111 ตำบลดอนกำยาน    อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 10 อำเภอ รวม 100 ราย

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) เป็นการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ซึ่งในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กรอบแนวคิดการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 การชี้แจงงบประมาณและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการจัดสรร ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาการดำเนินงาน ให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการ ช่วยเหลือดูแล และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ยึดแนวทางการดำเนินงานใน 10 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดนำการผลิต การส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร การส่งเสริมและพัฒนา Young Smart Farmer และ Smart Farmer การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนและความยั่งยืนของภาคเกษตร การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มบทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน การขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ การช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและให้บริการทางการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรร่วมกับสถาบันการศึกษา และการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและปรับวิธีการทำงานสู่ New Normal จากแนวทางการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาในการประกอบอาชีพการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น