ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และ ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร) เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 ลงทะเบียนสมัครสอบในระบบออนไลน์ได้ทาง http://dtedu.dt.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม อาคารพรีคลินิก ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-200-7639 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2562