ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ป.ป.ช. ประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น

          นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่าตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
13 ตุลาคม 2561 โดยมีสาระสำคัญคือให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
          1. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  (เฉพาะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา)
          2. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
          3. ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
          4. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
          5. ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งที่กำหนดแล้วได้แก่ ผู้ว่า/รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร นายก/รองนายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
          ในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กำหนดวิธีการโดยให้ปิดประกาศบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้สาธารณชนทราบ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เป็นระยะเวลา 30 วัน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นระยะเวลา 180 วัน ทั้งนี้ หลังจากที่กฎหมายและประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีและเป็นตำแหน่งที่ต้องเปิดเผยบัญชีดังกล่าว ได้ยื่นบัญชีเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นตำแหน่ง หรือกรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ซึ่งในส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
          เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้มีการปิดประกาศ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนั้นๆ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้บริหารท้องถิ่น ได้ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th > ตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > การเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง > การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          ทั้งนี้ ข้อมูลประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่น ที่นำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.nacc.go.th แล้ว เป็นกรณีพ้นตำแหน่ง 32 รายใน 21 จังหวัด มีดังนี้ 
          1. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
          (1) นายสมเกียรติ วอนเพียร นายกเทศมนตรีตำบลสำรอง อ.ท่าม่วง 
          (2) นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม อ.ท่ามะกา
          
          2. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
          นายทรงศักดิ์ ภูขามคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อ.ยางตลาด
          3. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น
          (1) นายอานุภาพ ปราบบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ 
          (2) นายเจริญ แซ่เต็ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน
          4. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร
          (1) นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 
          (2) นายอำนาจ อินทนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง อ.ท่าแซะ 
          5. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่
          นายสุภคิน วงศ์ษา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง
          6. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย
          นายอินทอน เมืองมาหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.แม่จัน 
          7. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง
          นายเสน่ห์ ทองศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ อ.ห้วยยอด 
          8. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา
          (1) นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง 
          (2) นางสาวรัตต์ณาพร เล่าสถาพรสิริโชติ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย 
          (3) นางจันทิมา โกสินทร์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อ.สูงเนิน 
          (4) นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง 
          9. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี
          (1) นายอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง อ.บางบัวทอง 
          (2) นางสาวพิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อ.บางบัวทอง
          (3) นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด
          10. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
          นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม อ.กระสัง
          11. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี
          (1) นายอันวาร์ สะมาแอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกำ อ.มายอ 
          (2) นายอับดุลบาซิม อาบู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ อ.โคกโพธิ์
          (3) นายอิทธิพล นาวินพัฒนรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง 
          12. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร
          นายมานะ วุฑฒยากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อ.บางมูลนาก
          13. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
          นายไฉน ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ 
          14. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม
          นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
          15. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง
          นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 
          16. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี
          นางกษมา สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อ.บ้านโป่ง 
          17. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
          นายเสนีย์ ธรรมนิยม นายกเทศมนตรีตำบลโดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 
          18. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา
          (1) นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
          (2) นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี อ.นาทวี 
          19. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
          นายยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ 
          20. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี
          นายปรดิษฐ์ ระบาเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ 
          21. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
          นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง อ.น้ำยืน