ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรเปิดฝึกอบรมด้านอาขีพ

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรเปิดฝึกอบรมอาชีพ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร(60 ชั่วโมง) ตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้า การลงทุน และบริการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 แบบบูรณาการ โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านพอก ตำบลคำไผ่ อ.ไทบเจริญ จ.ยโสธร มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน