ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ยผ. ร่วมมือ ทช. ลงนาม MOU ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

          นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติราชการร่วมกันด้านการให้บริการแผนที่ และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
          นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การบูรณาการข้อมูลการทำงานร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กับกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในครั้งนี้จะดำเนินการด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกัน ตลอดจนเกื้อหนุนในเรื่องการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะสนับสนุนและให้บริการแผนที่ แผนผัง และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแนวถนนโครงการตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ในพื้นที่ที่กรมดำเนินการด้านกรมทางหลวงชนชนบท จะสนับสนุนและให้บริการแผนที่ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยคาดหวังว่าการบูรณาการข้อมูลการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะทำให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไป