ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คีรีมาศ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน

          วันที่ ๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ หรือ อพท.๔ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. และดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. ได้มอบหมายให้ อพท. ๔ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในอำเภอคีรีมาศ เช่น โรงพยาบาลคีรีมาศ ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ ฯลฯ จัดการฝึกอบรมและปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมธารามรกต MONTOZA เขาหลวง จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลคีรีมาศ โดยได้รับเกียรติจากนายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอคีรีมาศ และ ดร.นายแพทย์ชุมพล นุชผ่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ มาเป็นเกียรติเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการอบรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน , มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและวิธีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร , การให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ แบ่งกลุ่มเรียนรู้ โดยมีฐานให้ความรู้ ๔ ฐานด้วยกัน ๑. ฐานสัดส่วนอาหารตามหลักโภชนาการ โมเดลจานสุขภาพ ๒. ฐานฉลากโภชนาการ สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ๓. ฐานวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร โดย Salt Meter ๔. ฐานการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร บรรยากาศภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการอาหารเมนูทางเลือกเพื่อสุขภาพจากทีมนักโภชนาการจังหวัดสุโขทัย นิทรรศการวัตถุดิบปลอดสารพิษจากบริษัทเบทาโกร และ กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษอำเภอคีรีมาศ