ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อพท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวที่แม่กาษา

          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. และนายประครอง สายจันทร์ ผจก.อพท ๔ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ มอบหมาย นางสาววัลภา ดงเรืองศรี จนท.อพท.๔ ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กลุ่มนะแม่กาษา เครือข่าย อพท.๔ จัดการประชุมและอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืน ร่วมกับกลุ่มฮักนะแม่กาษา ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน ๒๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ แรงจูงใจและปลูกฝังแนวความคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนนำไปสู่ความยั่งยืน
          ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเครือข่ายประชารัฐ โดยมีการประเมิน เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน GSTC CBT CT อพท.น้อย ของพื้นที่นั้น ๆ
          ๓. เพื่อทำแผนการตลาดและดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว
          ๔. เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่เขตมรดกทางวัฒนธรรม
          โดย มี นายชัชชัย ชุ่มชื่น ประธานชมรมเครือข่าย อพท.๔ และนางสาวปริศนา พลเหิม คณะกรรมการชมรมเครือข่าย อพท.๔ เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการ การเรียนรู้ "นักพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน" รายงานโดยนายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการ อพท. ๔ และ นางสาววัลภา ดงเรืองศรี อพท.๔