ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหอช. มอบประกาศ GAP (มกษ. 9001 – 2556) แปลงใหญ่ทุเรียนตราด

          นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในการมอบใบประกาศ การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001 – 2556) ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนในภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) 2562 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม จำนวน 38 รายที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งมอบ สติ๊กเกอร์เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q และสติ๊กเกอร์ระบบตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร QR Trace ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต้นแบบ จำนวน 10 ราย ที่ใช้งานระบบ QR Trace โดยมี นายมงคล จอมพันธ์เกษตรจังหวัดตราด และนายนพดล แดงพ่วงผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากลุ่ม - เนินทราย ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
          ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด ถือเป็นกลุ่มฯ ต้นแบบที่ผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GAP พืชอาหารของจังหวัดตราด ปัจจุบันมีสมาชิก 40 ราย พื้นที่ปลูกทุเรียน 532 ไร่ ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ก้านยาว พวงมณี และกระดุม เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 เพื่อผลิตทุเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน GAP ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปสู่แหล่งผลิตด้วย QR Code เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค