ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เกษตรกรดีเด่นด้านประมง 5 สาขา เตรียมรับโล่รางวัลพระราชทาน ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562

          นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่าง เข้ารับพระราชทานรางวัลในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งถือเป็นพระราชพิธี ที่มีความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรได้เกิดความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี อันเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
          สำหรับในส่วนของกรมประมงนั้น มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านประมงทั้งหมดจำนวน 5 สาขาโดยแยกเป็นเกษตรกรดีเด่นจำนวน 3 สาขา คือ 1) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายไมตรี แย้มบางยาง เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี 2) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายโกศล หนูกลิ่น เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก เกษตรกรจังหวัดหนองคาย ในส่วนของสถาบันเกษตรกรดีเด่นอีก 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรกรทำการประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำการประมงบ้านในถุ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มแปรรูปปลาสมุนไพรบ้านห้วยบง กลุ่ม 3 จังหวัดหนองบัวลำภู
          รองอธิบดีกรมประมงกล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรายบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติต่างๆ อาทิ เป็นเกษตรกรที่มีสัญชาติไทย มีความประพฤติดีไม่เคยมีประวัติ เสื่อมเสียมาก่อน ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม มีผลงานทางการเกษตรดีเด่นเป็นพิเศษ และเผยแพร่ให้แก่ส่วนรวมได้นำไปใช้ประโยชน์ สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่าง แก่บุคคลอื่น ที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติในสาขาเดียวกัน มาก่อน ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นต้องมีคุณสมบัติ เป็นสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีข้อมูลย้อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี หากเป็นสถาบันเกษตรกรที่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติมาแล้ว จะต้องเว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาใหม่
          ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จะพิจารณาแตกต่างกันในแต่ละด้าน กล่าวคือ เกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นพิจารณาให้คะแนนใน 4 ด้าน ได้แก่ 
          1) ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน 2) ผลงานและความสำเร็จของผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ 3) ความเป็นผู้นำและการเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ และ 4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น พิจารณาให้คะแนนใน 5 ด้าน ดังนี้ 1) มีความคิดริเริ่ม 2) มีความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบันเกษตรกร 3) บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบันเกษตรกร 4) ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบันเกษตรกร และ5) การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านประมงทั้งหมดจะได้เข้ารับพระราชทาน โล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นี้ ๏