ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RISC จัดงานเสวนาระดับสากล “WATS Forum 2019” ดึงนักคิดและนักวิชาการนานาชาติร่วมแบ่งปันแนวคิดการพัฒนางานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

          RISC เดินหน้าจัดฟอรั่มสุดยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ "WATS Forum 2019" ส่งต่อองค์ความรู้ในการพัฒนางานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี ผ่านมุมมองนักคิด นักวิจัยและนักวิชาการชั้นนำระดับโลก เน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกสรรพสิ่งบนโลก หรือ For All Well-being พร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการด้านอสังหาฯ สถาปนิก และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและการพัฒนางานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า ปัจจุบันนักคิดและนักวิจัยระดับโลกต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาวะเป็นอย่างมาก มีการพัฒนาแนวคิด และค้นคว้าองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ศูนย์ RISC มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและต่อยอดความรู้จากนักคิดและนักวิชาการทั่วโลกผ่านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ สำหรับการพัฒนาการใช้ชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกสรรพสิ่งบนโลก หรือ For All Well-being
          ดังนั้น RISC จึงได้จัดงาน "WATS Forum 2019" โดยปีนี้ได้เชิญนักคิด นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT มาร่วมแบ่งปันความรู้ แนวคิดทั้งด้านการออกแบบ การสร้างสถาปัตยกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น แต่รวมถึงทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
          "WATS Forum 2019" ถือเป็นงานเสวนายิ่งใหญ่ประจำปี 2019 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวคิดการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกสรรพสิ่งบนโลก โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด
          งานเสวนา "WATS Forum 2019" เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เพื่อเติมเต็มพันธกิจการดำเนินงานขององค์กรคือ For All Well-being ที่ต้องการเห็น ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกสรรพสิ่งบนโลก อีกทั้ง MQDC มีแนวทางอย่างชัดเจนในการนำความรู้และงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยให้เห็นความสำคัญของ "นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" หรือ Sustainnovation ในการนำนวัตกรรมมาส่งเสริมการออกแบบและก่อสร้างให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
          "เจตนารมณ์ของการจัดงานเสวนา WATS Forum 2019 คือการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ และอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ จากนักวิชาการ นักคิดและนักวิจัยระดับโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยนักคิดและนักวิชาการที่เราเชิญมาล้วนมีความรู้และมุมมองในการสร้าง Well–being อย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่างๆ ซึ่งเราแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลักคือความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) สถาปัตยกรรม (Architecture) เทคโนโลยี (Technology) และความยั่งยืน (Sustainability) โดยสะท้อนองค์ประกอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน เราตั้งใจให้ WATS Forum เป็นงานเสวนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นเวทีที่เรามุ่งหวังให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (Well-being Sustainability Model) และเกิดการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม" รศ.ดร. สิงห์ กล่าวปิดท้าย